MENU
"The help you want when you need it the most."

A Lifetime of Experience

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide5

24-Hour Service Call

Free Consultation and Hospital Visit

No Fee Unless Recovery

Competitive Rates

Assistance with Securing Medical Aid

Nếu quý vịbịthương tật cá nhân, hãy tiếp xúc với văn phòng luật Pipella ngay hôm nay.

Tại văn phòng luật Pipella, chúng tôi biết rằng tự tim̀ đường lối trong hệ thống phức tạp của phaṕ luật có
̉́́́
thê rât khó khăn – nêu Anh ngữ không phải là tiêng mẹ đẻ của quý vi.̣ Ngoài Anh ngữ, văn phòng luâṭ của
chúng tôi sẵn sàng giú p đỡ quý thân chủ cần thông dic̣ h từ ngôn ngữ Việt, Đức, và Pun-giaṕ .

Nếu nhân viên của chúng tôi không đaṕ ứng được nhu cầu về ngôn ngữ của qúy vịtại buổi gặp gỡ đầu
́̉ tiên,vănphòngluậtPipellasẽsăpđặttim̀ mộtthôngdic̣hviên,màkhôngcóphítônthêmchoquývi.̣
́̀́̀ Chúngtôilàmviệcrâtthànhcôngvớicać giađiǹhhaycánhâncândic̣hvụthôngdic̣h,vànêucân,một
́̉́̉́̀ thôngdic̣hviênsẽcómăṭ tạitâtcảcać buôitiêpxúcgiữaquývịvàchúngtôi,từbuôigặpthamvânđâu
́́̀
tiên cho đên khi vụ kiện thu xêp xong. Văn phòng luật Pipella làm việc với quý vịbăng ngôn ngữ của quý
vi.̣

Tại văn phòng luật Pipella, chúng tôi tin rằng ngôn ngữ không bao giờ là chướng ngại trong việc baỏ vệ quyền lợi và đaṭ đić h công lý của quý vi.̣

Nêu quý vịbị thương, hãy tiêp xúc với cać luật sư chuyên ngành thương tâṭ tại văn phòng luật Pipella
ngay hôm nay để tim̀ hiểu phương cać h họ có thể giúp quý vịhồi phục từ kinh nghiệm đau đớn này.