MENU
"The help you want when you need it the most."

A Lifetime of Experience

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide5

24-Hour Service Call

Free Consultation and Hospital Visit

No Fee Unless Recovery

Competitive Rates

Assistance with Securing Medical Aid

ئھگھر ئێوه لھ بھر برین یا زامێک ژانتان چێشاوه،ئھمرو پھێوهندی بھ /Pipella Lawپیپلا بگرن۰

ئێمھ تێگھ ێشتووێن ئھگھر ئینگلیزی زمانی ێھکھمی ئێوه نھبێ، پێدا چوونھوه لھسھر سیستمی قووڵی ێاسایی بۆ
ئێوه دهتوانێ گران بێ۰بێجگھلھ ئینگلیزی، دهزگاێ ێاسایی ئێمھ بھ ھاسانی دهتوانێ ێارمھتی دهری
برێکارهکانمان بکات کھ پێویستیان ھھێھ بھ خزمھت گوزاری وهرگێران بۆ کوردی، ئالمانی و پھنجابی۰

ئھ گھرکارمھندان و ستا??ی ئێمھ نھێان توانی لھ ێھکھم کۆ بوونھوهدا زمانی تاێبھتی ئێوه بھ کار بێنن، پیپلا
بھ بێ نھرخی زێاده وهرگێری تاێبھتان بو ئاماده دهکات۰ئێمھ بھ ئھرخێانیێھوه ئامادهێن بۆ کارکردن دهگھڵ ئھو
بنھ مانھ و کھساێھتێانھ کھ پێویستێان ھھێھ بھ خزمھتگوزاری وهرگێران ۰ھھروهھا ،ئھگھر پێویست بێت،
وهرگیریک دهگھڵتان دهبێت لھ ھھموو کۆبوونھوهکانتان دهگھڵ ئیمھ لھ ێھکھم راوێژکاری ھھتا پێک ھاتنمان۰
پیپلا  بھ زمانی خۆتان لھگھڵتان کارئھ کات۰

وهک پیپلا  باوهرمان ھھێھ زمان نابێت پێش بگرێت لھ پاراستنی ما??ھکانتان و گھێشتن بھ دادخوازیتان۰

ئھگھر ئێوه لھ بھر برین یا زامێک ژانتان چێشاوه،ئھمرو پھێوهندی بگرن بھ پارێزهری تاێبھهت پھرسۆنال
ئینجبری لھ پیپلا  تا بزانن چۆن ئھوان ئھتوانن ێارمھتی دهری ئێوهبن بۆ زووتر باش بونھوهتان کھ نھتیجھی
کارهساتێکی ناخۆش بۆ۰