MENU
"The help you want when you need it the most."

A Lifetime of Experience

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide5

24-Hour Service Call

Free Consultation and Hospital Visit

No Fee Unless Recovery

Competitive Rates

Assistance with Securing Medical Aid

اگر شما از صدمه شخصی رنج می برید، همین امروز با د??تر حقوقی “پای پل لا??? تماس بگیرید.

ما در د??تر حقوقی “پای پل لا??? می دانیم که اگر زبان انگلیسی زبان اول شما نیست هدایت مجموعه سیستم حقوقی می تواند دشوار باشد. علاوه بر زبان انگلیسی، شرکت حقوقی ما به آسانی می تواند مشتریانی را که نیاز به خدمات ترجمه از زبان ??ارسی، آلمانی، و پنجابی دارند، یاری رساند.

اگر کارمند موجوده ما در جلسه اول نتواند زبان خاص مورد نیاز شما را برآورده سازد، د??تر حقوقی “پای پل لا??? بدون دریا??ت مبلغ اضا??ی از شما مترجم برایتان ??راهم خواهد ساخت. ما با خانواده ها و ا??رادی که ممکن است به خدمات ترجمه نیاز داشته باشند ماهر هستیم، در صورت لزوم، مترجم می تواند در هر یک از جلساتی که شما ممکن است با ما داشته باشید از مشورت اولیه الی حل و ??صل حضور یابد. د??تر حقوقی
“پای پل لا??? به زبان خودتان با شما کار خواهد کرد.

در د??تر حقوقی “پای پل لا???، ما معتقدیم که زبان هرگز نباید مانعی برای ح??اظت از حقوق شما و دسترسی شما به عدالت باشد.

اگر شما متحمل صدمه شخصی شده اید همین امروز با وکلای صدمات شخصی در د??تر حقوقی “پای پل لا??? تماس بگیرید تا بدانید که چگونه ممکن است آنها به شما کمک کنند تا از این تجربه آسیب زا بهبود یابید.