MENU
"The help you want when you need it the most."

A Lifetime of Experience

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide5

24-Hour Service Call

Free Consultation and Hospital Visit

No Fee Unless Recovery

Competitive Rates

Assistance with Securing Medical Aid

Ak ste utrpeli u??raz, oba??ťte sa čo najskôr na firmu Pipella Law.

Ak ste utrpeli u??raz, oba??ťte sa čo najskôr na firmu Pipella Law.

Pracovni??ci Pipella Law cha??pu, ake?? je na??ročne?? vyznať sa v zložity??ch za??konoch, ak
angličtina nie je Va??š rodny?? jazyk. Naša pra??vnicka?? firma poslu??ži za??kazni??kom, ktori?? okrem angličtiny potrebuju?? preklady a tlmočenie v slovenčine, nemčine a pandža??bštine.

Ak naši zamestnanci nedoka??žu vyhovieť Vašim jazykovy??m požiadavka??m pri prvom stretnuti??, Pipella Law Va??m zabezpeči?? bezplatne??ho prekladateľa. Ma??me sku??senosti s pra??cou s rodinami aj jednotlivcami, ktori?? potrebuju?? službu prekladateľa a v pri??pade potreby, prekladateľ môže byť pri??tomny?? pri každom našom stretnuti??, od prvej konzulta??cie, až po vysporiadanie.
Pipella Law bude pracovať s Vami vo Vašom jazyku.

U na??s v Pipella Law sme presvedčeni??, že neznalosť jazyka nesmie byť preka??žkou, ktora?? Va??m bra??ni v pri??stupe k spravodlivosti a ochrane Vašich pra??v.

Ak ste utrpeli zranenie, spojte sa čo najskôr so špecializovany??mi pra??vnikmi vo firme Pipella Law, aby Va??m poradili ako sa zotaviť z tejto traumatizuju??cej za??ležitosti.