MENU
"The help you want when you need it the most."

A Lifetime of Experience

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide5

24-Hour Service Call

Free Consultation and Hospital Visit

No Fee Unless Recovery

Competitive Rates

Assistance with Securing Medical Aid

Kung kayo ay nagtamo ng pinsala sa sarili, makipag ugnayan sa Pipella Law.

Sa Pipella Law, naiintindihan namin na mahirap tahakin ang pasikut-sikot na sistema ng batas kung hindi Ingles ang inyong pangunahing wika. Maliban sa Ingles, ang aming tanggapan ay maaari ring tumulong sa pagsasalin sa Tagalog, Aleman at Punjabi.

Kung kami ay walang kawani na maaaring tumugon sa inyong pangangailangan sa pagsasalin ng wika, sa inyong paunang pulong, ang Pipella Law ay makikipag-ugnayan para sa isang tagasalin, nang walang karagdagang gastos sa inyo. Kami ay bihasa sa pakikipagtulungan sa mga pamilya o sa bawat indibidwal na may pangangailangan ng pagsasalin ng wika at kung kinakailangan, ay mayroong tagalasin na dadalo sa bawat pagpupulong na dadaluhan ninyo sa amin, magmula sa paunang kunsultasyon hanggang sa pinal na kasunduan. Makikipagtulungan ang Pipella Law sa inyo sa inyong sariling wika.

Sa Pipella Law, kami ay naniniwala na ang wika o pananalita ay hindi kailanman dapat maging balakid para maprotektahan ang inyong karapatan at sa pagkakamit ng hustisya.

Kung kayo ay nagtamo ng pinsala sa sarili, makipag-ugnayan agad sa mga tagapagtanggol ng Pipella Law at alamin kung paano nila kayo matutulungan para makabawi mula sa inyong hindi malugod na karanasan.