MENU
"The help you want when you need it the most."

A Lifetime of Experience

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide5

24-Hour Service Call

Free Consultation and Hospital Visit

No Fee Unless Recovery

Competitive Rates

Assistance with Securing Medical Aid

Nê??u quy?? vịbịthương tật ca?? nhân, hãy tiê??p xu??c vơ??i văn phòng luật Pipella ngay hôm nay.

Tại văn phòng luật Pipella, chu??ng tôi biê??t rằng tự tim̀ đường lô??i trong hệ thô??ng phư??c tạp của phap?? luật co??
̉??????
thê rât kho?? khăn – nêu Anh ngữ không phải là tiêng mẹ đẻ của quy?? vi.̣ Ngoài Anh ngữ, văn phòng luâṭ của
chu??ng tôi sẵn sàng giu?? p đỡ quy?? thân chủ cần thông dic̣ h từ ngôn ngữ Việt, ??ư??c, và Pun-giap?? .

Nê??u nhân viên của chu??ng tôi không đap?? ư??ng được nhu cầu về ngôn ngữ của qu??y vịtại buổi gặp gỡ đầu
??̉ tiên,vănphòngluậtPipellasẽsăpđặttim̀ mộtthôngdic̣hviên,màkhôngco??phi??tônthêmchoquy??vi.̣
??̀??̀ Chu??ngtôilàmviệcrâtthànhcôngvơ??icac?? giađiǹhhayca??nhâncândic̣hvụthôngdic̣h,vànêucân,một
??̉??̉??̀ thôngdic̣hviênsẽco??măṭ tạitâtcảcac?? buôitiêpxu??cgiữaquy??vịvàchu??ngtôi,từbuôigặpthamvânđâu
????̀
tiên cho đên khi vụ kiện thu xêp xong. Văn phòng luật Pipella làm việc vơ??i quy?? vịbăng ngôn ngữ của quy??
vi.̣

Tại văn phòng luật Pipella, chu??ng tôi tin rằng ngôn ngữ không bao giờ là chươ??ng ngại trong việc baỏ vệ quyền lợi và đaṭ đic?? h công ly?? của quy?? vi.̣

Nêu quy?? vịbị thương, hãy tiêp xu??c vơ??i cac?? luật sư chuyên ngành thương tâṭ tại văn phòng luật Pipella
ngay hôm nay để tim̀ hiểu phương cac?? h họ co?? thể giu??p quy?? vịhồi phục từ kinh nghiệm đau đơ??n này.